54th NATIONAL SCHOOL GAMES, 2008-2009

Net Ball U-17,19 B & G

23rd December to 28th December 2008, DELHI

                                  RESULTS

NET BALL U – 17 BOYS

 


NET BALL
U – 17 GIRLS

 

 


 

 

 

 


54th NATIONAL SCHOOL GAMES, 2008-2009

Net Ball U-17,19 B & G

23rd December to 28th December 2008, DELHI

 

NET BALL U – 19 BOYS

 


NET BALL
U – 19 GIRLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54th NATIONAL SCHOOL GAMES, 2008-2009

Baseball U-14,17 B & G

23rd December to 28th December 2008, DELHI

RESULTS

BASE BALL U – 14 BOYS

 

 

BASE BALL U – 14 GIRLS

 

 


 

 

 

 

 

 

 

54th NATIONAL SCHOOL GAMES, 2008-2009

Baseball U-14,17 B & G

23rd December to 28th December 2008, DELHI

                                        RESULTS

BASE BALL U – 17 BOYS

 

 

BASE BALL U – 17 GIRLS

 


 

 

 

 

 

 

54th NATIONAL SCHOOL GAMES, 2008-2009

BASEBALL UNDER – 19 BOYS & GIRLS & BOXING U-19 BOYS

15th December to 20th December 2008, INDORE (MADHYA PRADESH)

RESULTS

BASEBALL U – 19 BOYS

 

 

BASEBALL U – 19 GIRLS

 

 

   

                                                            54th National School Games
                                                                       Results

                                                         54th National School Games
                                                                   Results